-A A +A

Zakład Diagnostyki Molekularnej

Dane kontaktowe: tel. 41 367 42 58

Kierownik: dr n. med. Artur Kowalik - spec. laboratoryjny genetyki medycznej

Z-ca kierownika: dr n. med. Małgorzata Chłopek

Działalność medyczna:

Zakład Diagnostyki Molekularnej wywodzi się z Pracowni Biologii Molekularnej utworzonej w 2003 roku w obrębie Zakładu Patologii Nowotworów. W 2008 roku Pracownia Biologii Molekularnej została wyłączona jako samodzielna Pracownia Diagnostyki Molekularnej, a w 2012 roku na bazie Pracowni utworzono Zakład Diagnostyki Molekularnej.

W skład Zakładu Diagnostyki Molekularnej wchodzi również BIOBANK ŚCO, który służy gromadzeniu materiału do badań naukowych.

Wykorzystujemy techniki:

  • masywne równoległe sekwencjonowanie (next generation sequencing - NGS)
  • sekwencjonowanie kapilarne DNA
  • qPCR, PCR, RT-PCR
  • digital PCR
  • fotocytomter ImagreStream Mark II.

W Zakładzie wykonujemy badania technikami biologii molekularnej na potrzeby pacjentów leczonych w ŚCO. Wykonywane badania można podzielić na trzy główne typy:

  • wykrywanie predyspozycji dziedzicznych do rozwoju chorób nowotworowych (np. BRCA1); badania te są realizowane w ścisłej współpracy z Poradnią Genetyczną ŚCO,
  • selekcjonowanie pacjentów do terapii celowanych (rak jelita grubego – KRAS, NRAS; czerniak-BRAF, niedrobnokomórkowy rak płuca- EGFR),
  • diagnostyka i monitorowanie skuteczności w nowotworach hematologicznych (np. CML, ALL, AML, PV i inne).

Działalność badawcza:

Działalność badawcza koncentruje się wokół poszukiwania nowych genów dla diagnostyki i terapii nowotworów z użyciem m. in. techniki NGS. Prowadzimy również badania dotyczące wykorzystania krążących komórek nowotworowych (CTC) , pozakomórkowych kwasów nukleinowych (cfNA) oraz exosomów jako źródła materiału diagnostycznego tzw. „liquid biopsy”.

Personel:

Diagności laboratoryjni:

dr n med. Artur Kowalik

mgr Małgorzata Chłopek

mgr Łukasz Madej

mgr Ewelina Nowak-Ozimek

mgr Elżbieta Wypiórkiewicz

mgr Renata Chodurska

mgr Anna Fatyga

mgr Krzysztof Gruszczyński

mgr Sebastian Zięba

mgr inż. Joanna Kalisz

mgr Hińcza Kinga

mgr Kamila Krawiec

 

Pracownicy techniczni:

mgr Liliana Pięciak

mgr Lech Magdalena

 

Współpraca naukowo – badawcza:

Zakład prowadzi również badania naukowe z ośrodkami w kraju:

CO-I Warszawa, Dr hab. Magdalena Kowalewska
http://www.coi.waw.pl/?go=content&contentID=112
Współpraca w zakresie analizy biologii nowotworów ginekologicznych.

CO-I Kraków Prof. Janusz Ryś http://co-instytut-krakow.publicznecentraonkologii.pl/prof-dr-hab-med-janusz-rys/
Współpraca w zakresie biologii mięsaków oraz nowotworów piersi.

WUM Dr hab. Katarzyna Koziak, Dr hab. Magdalena Kowalewska, http://www.escyna.wum.edu.pl/content/pracownicy
https://ziz.wum.edu.pl/node/5

Współpraca z zakresie procesów regulujących angiogenezę zapalną i nowotworową

Wojskowa Akademia Techniczna

Dr hab. Zdzisław Bogdanowicz, Dr Andrzej Górka
http://www.wme.wat.edu.pl/viewpage.php?page_id=3
Współpraca w zakresie budowy sit molekularnych dla zaawansowanej diagnostyki.

Instytut Fizyki PAN

Prof. Danek Elbaum, Dr Bożena Sikora
http://info.ifpan.edu.pl/
Współpraca dotyczy wykorzystania ukonwertujących nanocząstek do
diagnostyki oraz leczenia chorób nowotworowych."

Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Prof. Witold Łojkowski, Dr Anna Świderska-Środa
http://labnano.pl/
Współpraca w zakresie wykorzystania nanocząstek w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych.

Prof. Jan Weyher, Dr Igor Dzięcielewski
https://www.unipress.waw.pl/
https://www.unipress.waw.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=68%3Aproducts&Itemid=117&layout=default&lang=pl

Wydział Chemii, UW

Dr hab. Andrzej Kudelski
http://pom.chem.uw.edu.pl/groups/andrzej-kudelski-group/
http://www.chem.uw.edu.pl/

http://pom.chem.uw.edu.pl/people/group-leaders/andrzej-kudelski/

Współpraca w zakresie wykorzystania podłoży SERS do ultraczułej
diagnostyki.

GUMED Dr hab. Bartosz Wasąg http://www.genetyka.gumed.edu.pl/profile/bwasag.html

Współpraca w zakresie biologii nowotworów litych (GIST, rak jelita grubego i inne).

Współpracujemy również z instytutami badawczymi z zagranicy: NCI, Waszyngton, USA.

Załącznik: 
Udostępnij