-A A +A

Nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2021/2022 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

UCHWAŁA NR 4163/21 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 18 sierpnia 2021 r.  w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim  Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 5 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXII/286/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie stypendium przyznawanego przez Województwa Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim (Dz. Urz. Woj. Świętok. poz. 2613 z dnia 10 lipca 2020 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1 Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2021/2022 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, na uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działającej na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2 Wnioski w ramach naboru przyjmowane będą w dniach od 1 września 2021 r. do 15 października 2021 r.

§ 3 Ogłoszenie o naborze wniosków zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Czytaj więcej: https://bip.sejmik.kielce.pl/976-stypendia-lekarskie/9608-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim/

Aktualności
Udostępnij