-A A +A

Punkt Informacyjny

Wszystkich Pacjentów, którzy nas odwiedzają, w pierwszej kolejności zapraszamy do punktu informacyjnego. Mieści się on przy wejściu głównym do budynku ŚCO (po prawej stronie).
Można tu uzyskać szczegółową informację o tym:

 • jak dostać się do poszczególnych jednostek w szpitalu (poradni, klinik, działów i zakładów),
 • przed udaniem się do rejestracji, dowiedzieć się kiedy i gdzie przyjmuje dany lekarz,
 • uzyskać informację o wewnętrznych numerach telefonów w naszym szpitalu,

a także:

 • uzupełnić brakujące skierowanie,
 • wypełnić oświadczenie o prawie do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej,
 • złożyć wniosek o ksero dokumentacji medycznej (LINK TUTAJ).

Godziny pracy Informacji:

od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7:00-15:00, w piątek w godzinach: 7:00-13:00.

Informacja telefoniczna jest dostępna od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 18:00 pod numerem: 41 36-74-208.

 

Dokumentacja medyczna

 

Dokumentacja medyczna (kartoteka pacjenta) jest własnością placówki medycznej. Każdy podmiot leczniczy ma jednak obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta lub upoważnionym organom. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji kierownika podmiotu lub osoby przez niego upoważnionej (ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • innym podmiotom leczniczym, zakładom lub jednostkom organizacyjnym tych podmiotów i osobom wykonującym zawód medyczny, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru;
 • Ministrowi Zdrowia, sądom i prokuratorom oraz sądom i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń, na zasadach określonych w przepisach o działalności ubezpieczeniowej.

 

Dokumentacja medyczna może być udostępniana także:

 • szkole wyższej,
 • jednostce badawczo-rozwojowej

do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

 

Formy udostępniania:

 • wgląd na miejscu,
 • sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii,
 • przez wydanie oryginałów (tylko na żądanie sądów i prokuratur), za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

 

Zasady odpłatności

Za udostępnienie dokumentacji w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot leczniczy pobiera opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

 

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

 • jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,30 zł;
 • jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 8,71 zł.

 

Dla pacjenta
Udostępnij