-A A +A

Regulamin parkingu ŚCO

R E G U L A M I N
świadczenia usług na płatnych miejscach postojowych, niestrzeżonych  w  Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach

Poprzez wjazd na teren płatnego niestrzeżonego parkingu znajdującego się na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach przy ulicy Artwińskiego 3 użytkownik zawiera z Centrum Onkologii umowę o najem miejsca postojowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (podstawa prawna art.69  oraz art.384 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, Kodeks Cywilny).

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach ponosi odpowiedzialność za pojazdy jedynie w zakresie określonym w tym Regulaminie. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w pojazdach. W przypadku braku zaakceptowania zasad niniejszego Regulaminu klient ma prawo do niezwłocznego opuszczenia parkingu bez wnoszenia opłaty.

Podstawę Regulaminu stanowią:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 978 poz.602 z późn. zm.).

Zatwierdzony przez Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

I.          

Postanowienia ogólne.  

 1. Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z miejsc postojowych na terenie parkingu stanowiącego integralną część Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach przy ulicy Artwińskiego 3, a także wewnętrznych dróg dojazdowych do miejsc postojowych.

 2. Parkingiem zarządza Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. Bezpośrednia obsługa parkingu odbywa się poprzez pracowników Obsługi Parkingu.

 3. Umowa najmu z klientem (zwanym dalej użytkownikiem) zostaje zawarta z chwilą wjazdu pojazdu na teren parkingu, a kończy się wraz z jego wyjazdem z parkingu. Dowodem zawarcia umowy jest bilet parkingowy lub umowa o abonament wraz z kartą abonamentową parkingu.

 4. Każdy użytkownik poprzez wjazd pojazdem na teren akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

 5. Parking jest parkingiem płatnym i niestrzeżonym, czynnym całodobowo przez wszystkie dni w roku.

 6. Świętokrzyskie Centrum Onkologii nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych, jak również nie odpowiada za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy pozostawionych w pojeździe.

 7. Świętokrzyskie Centrum Onkologii nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu osób korzystających z terenu parkingu, wyrządzone przez inne osoby, a także spowodowane działaniem siły wyższej (tj. zdarzenia, którego w chwili wjazdu na parking nie można było przewidzieć). Parking przeznaczony jest dla pojazdów o masie dopuszczalnej całkowitej do 3500kg.

 8. Na jednym miejscu parkingowym wyznaczonym dla samochodów osobowych dozwolone jest parkowanie dwóch motocykli.

 9. Wysokość opłaty parkingowej określa cennik, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 10. Cennik i Regulamin są dostępne w Obsłudze Parkingu oraz umieszczone w widocznym miejscu przy wjazdach na parking. Regulamin i cennik dostępne są również na stronie internetowej www.onkol.kielce.pl  

 11. Za pobyt na parkingu do 30 minut, ustala się opłatę zerową.

 12. Zarządzający uznaje osobę przedkładającą bilet parkingowy lub Kartę abonamentową przy wyjeździe z parkingu za upoważnioną do kierowania i użytkowania danego pojazdu.

 13. Opłata za parkowanie naliczana jest kwotowo, zgodnie z cennikiem, odpowiednio do czasu postoju i uiszczana w jednej z pięciu kas automatycznych, znajdujących się na terenie obiektu:

  • obok wejścia do budynku głównego ŚCO
  • przy wjeździe głównym od ul. Artwińskiego (przy budynku M – Brachyterapii)
  • przy wyjeździe nr 4 (od strony Domu Pomocy Społecznej)
  • w holu budynku Zakładu Medycyny Nuklearnej z ośrodkiem PET
  • przy odstojnikach jodoterapii (naprzeciwko tylnego wejścia do budynku ŚCO)
 14. Opłata za abonament określona jest ryczałtową stawką miesięczną zgodnie z obowiązującym cennikiem i będzie potrącana z listy płac lub uiszczana w kasie.

 15. Osoby niepełnosprawne posiadające ważną kartę parkingową wydaną dla osób niepełnosprawnych przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zwolnione są z wnoszenia opłat. W tym celu osoby te lub ich opiekunowie przed wyjazdem z parkingu powinny okazać ważną kartę parkingową wydaną dla osoby niepełnosprawnej w punkcie rabatowania biletów.

 16. Pojazd może być zabrany z parkingu po dokonaniu opłaty za parkowanie i za okazaniem biletu parkingowego lub karty abonamentowej.

 17. Za wydanie karty abonamentowej pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 30,00 złotych.

 18. W przypadku utraty biletu parkingowego użytkownik uiszcza należną opłatę za cały okres postoju (ustaloną na podstawie nagrań monitoringu) powiększoną dodatkowo o kwotę 50,00 złotych z tytułu utraty biletu. Opłaty użytkownik dokonuje w Biurze Obsługi Parkingu.

 19. Opłata za utracony bilet zostanie zwrócona w przypadku jego odnalezienia i zwrotu w terminie 7 dni.

 20. W przypadku utraty karty abonamentowej pobrana kaucja nie podlega zwrotowi. Opłata za wydanie drugiej karty wymaga ponownej kaucji w kwocie 30,00 złotych.

 21. W przypadku utraty biletu parkingowego (karty abonamentowej) pracownicy parkingu upoważnieni są do żądania złożenia pisemnego wyjaśnienia przez użytkownika oraz do sporządzenia kopii prawa jazdy użytkownika i dowodu rejestracyjnego pojazdu.

 22. Po uiszczeniu opłaty parkingowej użytkownikowi parkingu przysługuje 15 minut na jego opuszczenie. W przypadku, gdy użytkownik przekroczy przysługujący mu limit czasu na opuszczenie parkingu, zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem za dodatkowy czas postoju (liczona od terminu upływu czasu przewidzianego na opuszczenie parkingu).

 23. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy zgłaszać natychmiast Obsłudze Parkingu, a w razie potrzeby także Policji. W przypadku zaistnienia na terenie parkingu zdarzenia drogowego (kolizja, wypadek) obowiązują zasady określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 ze zmianami).

 24. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu na terenie parkingu, która może mieć negatywny wpływ na środowisko i bezpieczeństwo innych użytkowników i pojazdów, kierujący pojazdem pokrywa koszty interwencji uprawnionych służb niezbędnych do usunięcia zagrożenia.

 25. Pracownicy Szpitala, którzy wyrażą chęć parkowania na parkingu szpitalnym, będą musieli nabyć kartę abonamentową, na której wpisany zostanie numer pojazdu oraz opłacić miesięczny abonament w kwocie 20 złotych (parking wokoło głównego budynku) i 40 złotych (parking przy budynku administracyjnym oraz na poziomie kuchni i b. pralni). Abonament jest naliczany z dołu wraz z pensją za dany pełny miesiąc i potrącany z należnego pracownikowi wynagrodzenia. W przypadku rezygnacji, niewykorzystana część abonamentu nie podlega zwrotowi.

 

II.       

Warunki użytkowania parkingu.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do respektowania przepisów drogowych oraz warunków użytkowania parkingu oraz do wykonywania instrukcji pracowników Obsługi Parkingu.

 2. Do korzystania z wyznaczonych stanowisk parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, upoważnieni są tylko użytkownicy po uprzednim umieszczeniu w pojeździe w widocznym miejscu ważnej karty inwalidzkiej kierowcy lub pasażera pojazdu.

 3. W przypadku nierespektowania zasad korzystania z parkingu określonych niniejszym Regulaminem (np. parkowania w miejscu zabronionym, utrudniania ruchu, stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa) pojazdy będą odholowywane na najbliższy parking strzeżony na koszt właściciela. W takim przypadku pojazd może być wydany dopiero po uiszczeniu przez kierowcę opłaty za odholowanie na podstawie faktury wystawionej przez upoważnionego przedsiębiorcę wykonującego usługi holowania oraz opłaty za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym.

 4. W przypadku ogłoszenia alarmu wynikającego z zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób i infrastruktury Centrum Onkologii, aż do jego odwołania, na parkingu mogą zostać zdemontowane wszystkie przeszkody, podniesione szlabany, a obsługa parkingu wskazuje i umożliwia dojazd odpowiednim służbom do miejsca akcji. Decyzję w tym zakresie podejmuje osoba kierująca akcją.

 5. W czasie parkowania kierowca musi uważać na pojazdy sąsiednie i ustawiać pojazd w wyznaczonych zatokach nie zasłaniając linii.

 6. Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo:

  • zatrzymać się prze zaporą przy czytniku kart magnetycznych
  • uruchomić zaporę przez pobranie biletu parkingowego
  • pamiętać, że zapora zamyka się natychmiast po każdym przejeździe pojazdu; jednoczesny przejazd dwóch pojazdów grozi uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej obsługi parkingu.
 7. Przed wyjazdem z parkingu należy obowiązkowo:
  • uiścić opłatę w kasach automatycznych umiejscowionych na terenie parkingu
  • zatrzymać się przed zaporą przy czytniku kart magnetycznych
  • wsunąć bilet parkingowy do czytnika
  • pamiętać, że zapora zamyka się natychmiast po każdym przejechaniu pojazdu
 8.  W przypadku awarii systemu automatycznej obsługi parkingu pracownik obsługi parkingu otwiera szlabany ręcznie.

III. Odpowiedzialność zarządzającego.

 1. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody nie później niż przed wyjazdem z parkingu pod rygorem utraty roszczenia.

 2. Zarządzający nie odpowiada za szkody spowodowane umyślnie przez innych użytkowników bądź osoby trzecie.

IV. Odpowiedzialność użytkownika parkingu.

 1. Użytkownik parkingu odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez niego na terenie parkingu.

 2. Użytkownik parkingu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane oddaniem osobie trzeciej lub utratą przez niego biletu parkingowego lub karty abonamentowej.

 3. Użytkownik  parkingu ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenie parkingu. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Obsługę Parkingu o takim zanieczyszczeniu, nie później niż przed wyjazdem z parkingu.

 4. Za opuszczenie parkingu bez wniesionej należnej opłaty, użytkownik będzie ponosił opłatę podwyższoną w wysokości 500,00 złotych.

 5. W przypadku pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych (chodniki, wzdłuż  dróg wewnętrznych, tereny zielone) zostaną poinformowane odpowiednio służby Policji lub Straży Miejskiej.

V. Przepisy bezpieczeństwa.

 1.  Na terenie parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego.
 2.  Na terenie parkingu obowiązuje maksymalna prędkość 20 km/h.
 3.  Użytkownik parkingu zobowiązany jest do przestrzegania poleceń obsługi parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie (Policja, Straż Miejska)
 4.  Na terenie parkingu zabronione jest:         
  • pozostawianie bez opieki bagaży i innych przedmiotów
  • palenie i używanie otwartego ognia
  • nieuzasadnione pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem
  • parkowanie pojazdów z nieszczelnym wlewem paliwa
 5. Pozostawione bez opieki bagaże i inne przedmioty mogą zostać usunięte lub zneutralizowane na koszt właściciela lub osoby, która je tam pozostawiła. Osoba ta ponosi również wszelkie koszty przeprowadzenia akcji ratunkowej.
 6. Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich materiał niebezpieczny nie jest zabezpieczony zgodnie   z obowiązującymi przepisami.
 7. Na miejscach parkingowych i jego drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju, jak również zanieczyszczanie parkingu.
 8. Zasady bezpieczeństwa obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie parkingu.

 

                                                                            Zarządca Parkingu

                                                         Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

 

 

Dla pacjenta
Udostępnij