-A A +A

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 1. Podstawowym celem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach jest prowadzenie działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń szpitalnych, innych niż szpitalne świadczeń obejmujących pielęgnację, rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji oraz świadczeń ambulatoryjnych. Do podstawowych celów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii należy także samodzielne prowadzenie w sposób ciągły badań podstawowych, badan przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie ich wyników poprzez działalność dydaktyczną, publikacje lub transfer wiedzy a także tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjnych metod badawczych w leczeniu pacjentów.
 2. Dla realizacji celów wskazanych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach udzielane są następujące rodzaje świadczeń zdrowotnych:
 1. badania i porady ambulatoryjne,
 2. leczenie pacjent6w,
 3. pielęgnowanie chorych,
 4. badania diagnostyczne, w szczególności w zakresie markerów nowotworowych, hormonów i enzymów, mammografii, ultrasonografii, tomografii komputerowej, rtg, rezonansu magnetycznego oraz badan strukturalnych narządów wewnętrznych
 5. rehabilitacja lecznicza,
 6. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla pacjentów Zakładu,
 7. terapia psychologiczna,
 8. opieka paliatywna pacjenta, będącego w terminalnym okresie choroby nowotworowej,
 9. działania profilaktyczne, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia.
 1. Świadczenia       zdrowotne         udzielane            są            w            zakresie               opieki stacjonarnej               dziennej i ambulatoryjnej.
Dla pacjenta
Polski
Udostępnij