-A A +A

Pracownia Ochrony Radiologicznej

Kontakt:
Tel.: 41-36-74-862 - kierownik 
Tel.: 41-36-74-277 - pracownicy
Faks: 41-36-74-887
e-mail: beataan@onkol.kielce.pl

Kierownik: mgr Beata Aniołek - Inspektor Ochrony Radiologicznej 
Kadra: 3 osoby - Inspektorzy Ochrony Radiologicznej 
Zakres działalności:
Pracownia Ochrony Radiologicznej prowadzi wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej przy stosowaniu promieniowania jonizującego przez zakłady i działy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dysponuje wysokiej klasy miernikami mocy dawki promieniowania oraz poziomu skażeń promieniotwórczych α, β, γ, indywidualnymi dawkomierzami cyfrowymi oraz wielokanałowym analizatorem do spektrometrii gamma, które są wykorzystywane m.in. do:

  • kontroli środowiska pracy,

  • oceny narażenia zewnętrznego personelu na stanowiskach pracy,

  • oceny narażenia wewnętrznego personelu na podstawie oceny wchłoniętego izotopu,

  • pomiaru aktywności izotopów zawartych w organizmie pacjenta po terapii izotopowej w celu oszacowania narażenia osób trzecich na promieniowanie jonizujące,

  • pomiaru aktywności izotopów promieniotwórczych zawartych w ściekach skażonych.

Pracownia prowadzi również analizę zagrożeń związanych ze stosowaniem promieniowania jonizującego oraz przeprowadza badania mające na celu ocenę narażenia personelu i ogółu ludności podczas rutynowych zastosowań promieniowania jonizującego. Opracowywane są także programy badawcze dla symulacji zdarzeń awaryjnych (radiacyjnych) oraz wdrażane są procedury dla nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych związanych ze stosowaniem źródeł promieniowania. 

Inspektorzy POR opracowali i wdrożyli Program Zapewnienia Jakości Ochrony Radiologicznej (PZJOR), stanowiący integralną część Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ŚCO. Odpowiednia organizacja pracy (PZJOR), zastosowanie właściwych osłon i środków technicznych pozwoliło na zminimalizowanie narażenia personelu poprzez ustalenie limitów użytkowych dawek na poziomie 15% dawki granicznej dla pracowników zakwalifikowanych do kategorii narażenia B oraz 35% dawki granicznej dla pracowników zakwalifikowanych do kategorii narażenia A.
Plan rozwoju:
Rozwój Pracowni jest ściśle związany z rozwojem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w zakresie wprowadzania nowych technik, metod diagnostycznych i terapeutycznych wykorzystujących promieniowanie jonizujące, jak również wprowadzania nowych rozwiązań prawnych dążących do minimalizacji narażenia personelu i ogółu ludności. 

Centrum
Udostępnij